Všeobecné podmienky služby „Youbster” a multimediálnych servisov MT (ďalej aj ako „VP“)

  1. Slovník pojmov:

SMS (Short Message Service) – krátka textová správa, skladajúca sa z max. 160 znakov (písmená, číslice, zvláštne znaky), ktorá môže byť zaslaná do ľubovoľného mobilného telefónu, s obsahom napísaným odosielateľom a umožňujúca identifikáciu čísla mobilného telefónu jej odosielateľa.

SMS MT/správa SMS MT - (Short Message Service Mobile Terminated) je to SMS správa zaslaná Užívateľovi vo vykonaní objednávky skôr podanej Užívateľom, v súlade s týmito Pravidlami (subskripcia) na dostávanie takých správ SMS v určitej frekvencii, kde Užívateľ hradí náklady dostávania každej takej správy.

Služba / Služba Youbster – znamená službu poskytovanú elektronickou cestou na základe týchto Pravidiel v podobe zasielania a príjmu údajov pomocou teleinformatických systémov (vrátane mobilných telefónov), na základe individiuálnej žiadosti Užívateľa, bez súčasnej prítomnosti strán, s tým, že tieto údaje sú prenášané prostredníctvom verejných sietí v zmysle telekomunikačného práva. Služby spočívajú v platenom dodávaní Užívateľovi správ SMS MT v stanovených frekvenciách, za ktoré bude Užívateľ dostávať predĺženie prístupu k službe https://sk.youbster.com

Užívateľ – plnoletá osoba fyzická, využívajúca Servis MT na základe týchto Pravidiel, s tým, že osoby s obmedzenou schopnosťou vykonávania právnych úkonov môžu používať Servis za podmienky, že ich zákonný zástupca vyjadrí súhlas, a osoby neschopné vykonávať právne úkony, za podmienky pôsobenia v ich mene zákonného zástupcu.

  1. Úvodné ustanovenia

Tieto VP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku, resp. obdobného zmluvného typu (ďalej aj ako „Zmluva“), kedy na jednej strane vystupuje spoločnosť JGU MEDIA LIMITED,

RM 7B One Capital Place 18 Luard Road Wanchai Hong Kong zapísaná v registre Podnikateľov pod číslom 2725532 (ďalej zvaná „JGU MEDIA”), [email protected] ako predávajúci a/alebo poskytovateľ služby a/alebo poskytovateľ licenčných oprávnení (ďalej aj ako „Poskytovateľ“) a na strane druhej kupujúci a/alebo objednávateľ a/alebo užívateľ, ktorý môže za zákonom splnených náležitostí vystupovať v pozícii spotrebiteľa (ďalej aj ako „Užívateľ“).

  1. Predmet Zmluvy

3.1 Poskytovateľ sa Zmluvou zaväzuje, že Užívateľovi bezodkladne po uzatvorení Zmluvy odovzdá v zmysle nasledujúceho článku vec a/alebo poskytne digitálny obsah a/alebo licenciu a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo a/alebo licenciu k nej, a Užívateľ sa zaväzuje, že vec a/alebo digitálny obsah prevezme a zaplatí Poskytovateľovi zaň dojednanú odplatu.

3.2 Predmetom tejto Zmluvy je odplatné zabezpečenie prístupu do Premium zóny s multimediálnym elektronickým obsahom na internetovom portáli https://sk.youbster.com (ďalej aj ako „Služba“). Po uzavretí Zmluvy bude Užívateľovi v bezplatnej SMS zaslaný, prostredníctvom ktorého sa môže prihlásiť do užívateľského rozhrania Premium zóny a sťahovať či užívať si ponúkaný multimediálny obsah.

  1. Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1 Používanie služby, užívateľ prehlasuje, že má viac ako 18 rokov.

4.2 Služba sa poskytuje/-ú v existujúcom stave a v existujúcej dostupnosti v čase používania alebo odberu.

4.3 Ak chcete využívať služby:

(1) Musíte mať potrebný prostriedok mobilnej komunikácie. Niektoré mobilné obsahy sú dostupné len na vybraných mobilných telefónoch. Je to záležitosť výrobcov mobilných telefónov, čo poskytovateľ nemôže ovplyvniť. Aby ste sa vyhli sklamaniu, skontrolujte si pred prihlásením sa do (jednej zo) služieb kompatibilitu svojho telefónu s týmito službami podľa zoznamu kompatibilných telefónov dostupného na lokalitách.

(2) Musíte byť prihlásený na odber služieb mobilnej komunikácie u zúčastneného poskytovateľa mobilnej siete alebo mať prístup do mobilnej komunikačnej siete inými prostriedkami, cez ktoré poskytovateľ služby sprístupňuje.

(3) Vo svojom mobilnom telefóne musíte mať nainštalované funkčné pripojenie k internetu (WAP, GPRS alebo Wi-Fi). Príslušné pokyny nájdete na webovej lokalite vášho poskytovateľa mobilnej siete.

4.4 Je možné, že budete musieť zaplatiť ďalší poplatok za prístup do mobilnej komunikačnej siete, fungujúce pripojenie k internetu alebo za vytvorenie správnych nastavení, aby ste mohli služby používať.

4.5 Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť a neposkytuje žiadnu záruku, ak nebudete môcť (úplne) využívať služby alebo mobilný obsah alebo nebudete od nás dostávať (SMS) správy alebo ich nedostanete včas, ak to bude v dôsledku skutočnosti, že nedodržiavate ustanovenia tohto článku 3 alebo v dôsledku vášho vymazania či neuloženia si mobilného obsahu alebo (SMS) správ, ktoré od nás dostanete (včas), alebo v dôsledku skutočnosti, že je plná vaša schránka doručených (SMS) správ alebo pamäťové zariadenie.

4.6 Ste povinní zaistiť, aby vaše zariadenia alebo softvér nenarúšali služby poskytovateľa ani im nebránili. Zariadenia alebo softvér, ktoré spôsobujú rušenie, budú okamžite od služieb odpojené a v takýchto prípadoch má poskytovateľ právo ukončiť alebo pozastaviť poskytovanie služieb s okamžitou platnosťou. Ak sa pre upgrade alebo služby vyžaduje zmena vo vašom zariadení alebo softvéri, musíte túto zmenu vykonať na vlastné náklady.

4.7 Poskytovateľ sa zaväzuje, že vynaloží primeranú odbornú starostlivosť, aby bola Služba Užívateľovi poskytovaná riadne.

4.8 Užívateľ sa zaväzuje využívať Službu v súlade s týmito VP, platnými právnymi predpismi a dobrými mravmi, pričom využívanie Služby nemôže byť urážajúce a nesmie zasahovať do cti tretích osôb. Za konanie Užívateľa, ktoré je v rozpore s týmto ustanovením, Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

4.9 Poskytovateľ je oprávnený odoprieť uzavretie Zmluvy s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy alebo z VP.

4.10 Poskytovateľ je oprávnený obmedziť prístup Užívateľa k Službe, a to najmä s ohľadom na vyššiu moc alebo s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Poskytovateľa alebo s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s predmetom Zmluvy. Takéto obmedzenie prístupu k Službe je možné len na nevyhnutný čas.

4.11 Poskytovateľ je oprávnený zablokovať prístup Užívateľa k Službe v prípade, ak preukázateľne zistí, že Užívateľ porušil nejakú zo svojich povinností podľa bodu 4.8 tohto článku.

4.12 Poskytovateľ nie je zodpovedný za kvalitu a funkčnosť sietí dotknutých mobilných operátorov, ani za kvalitu a funkčnosť telefónnych, internetových liniek a zariadení, za poštové služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám (alebo za pomoci tretích osôb) a ani za prípadné omeškanie spôsobené vyššou mocou.

4.13 Na účely tohto článku sa pojmom vyššia moc rozumie najmä: štrajk, administratívne rozhodnutia, súdne rozhodnutia, havárie telekomunikačných sieti alebo systémov, gateway iných firiem, nepravidelnosť fungovania sietí mobilných operátorov a Internetu.

  1. Zásady využívania Služby Youbster

5.1 Popis Servisu MT je dostupný na strane Youbster alebo v reklamách a propagačných materiáloch.

5.2 Za účelom využitia Služby musí Užívateľ zaslať  prístupové SMS s textom MUZ na XXXX. Zaslanie správy Užívateľom zahajuje proces poskytovania Služby. V okamihu, keď JGU Media obdrží túto správu je uzatváraná zmluva na poskytovanie služieb elektronickou cestou.

5.3 Po vykonaní aktivácie Servisu dostane Užívateľ uvítaciu správu s

  1. Cenové podmienky

6.1 SMS - Cena za predplatenú službu je: 2,00 EUR s DPH/sms, 6,00 EUR s DPH/tyzden.

6.2 Užívateľ uhradí Poskytovateľovi odplatu dojednanú formou podľa bodu 6.1 tohto článku na účet svojho mobilného operátora, a to na základe faktúry vystavanej mobilným operátorom za príslušné zúčtovacie obdobie určené osobitnou zmluvou medzi Užívateľom a jeho mobilným operátorom.

6.3 Užívateľ je povinný riadne a včas uhradiť Poskytovateľovi za poskytovanie Služby dojednanú odplatu.

  1. Reklamácia

Za účelom zdokonaľovania procesu podávania a prejednávania môže byť reklamácia Užívateľa zaslaná JGU Media vo forme emailovej správy na adresu elektronickej pošty: [email protected]

  1. Zásady ochrany osobných údajov a spracovanie údajov

8.1 Poskytovateľ prikladá veľkú dôležitosť ochrane osobných údajov svojich používateľov. Z tohto dôvodu sme vypracovali samostatné zásady ochrany osobných údajov, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť Všeobecných a osobitných podmienok a Ďalších podmienok poskytovateľa.

8.2 Potvrdzujete, že poskytovateľ má v súvislosti so službami právo zbierať a spracovávať „osobné údaje“ (ďalej len „údaje“).

8.3 Používaním služieb súhlasíte s takýmto prenosom údajov mimo vašej krajiny.

8.4 Používaním služieb poskytovateľa súhlasíte s týmito zásadami ochrany osobných údajov, zásadami ochrany autorských práv a so Všeobecnými a osobitnými podmienkami.

8.5 Ak s nimi nemôžete súhlasiť, nemali by ste naše služby používať.

8.6 Vyhradzujeme si právo kedykoľvek tieto zásady ochrany osobných údajov, zásady ochrany autorských práv a Všeobecné a osobitné podmienky upraviť, doplniť alebo obmedziť.

8.7 Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, platia Všeobecné a osobitné podmienky, zásady ochrany autorských práv a zásadami ochrany osobných údajov pre všetky existujúce a nové aplikácie, o ktoré sú aktuálne služby rozšírené alebo ktorými sú vylepšené. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať tieto stránky.

  1. Záverečné ustanovenia

9.1 Poskytovateľ má právo kedykoľvek pozmeniť alebo doplniť Všeobecné a osobitné podmienky. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať tieto stránky.

9.2 Vzťahy neupravené týmito VP sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

9.3 Všetky spory vzniknuté zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane všetkých sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené príslušnými všeobecnými súdmi.